Nghiên cứu hành vi và mức độ tiếp cận giáo dục về vấn đề rác thải nhựa của học sinh trung học phổ thông

Nghiên cứu hành vi và mức độ tiếp cận giáo dục về vấn đề rác thải nhựa của học sinh trung học phổ thông

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng hành vi và mức độ tiếp cận giáo dục về vấn đề rác thải nhựa của học sinh trung học phổ thông ở khu vực Miền Trung. Kết quả khảo sát trên 2183 học sinh thuộc 10 tỉnh thành ở Miền Trung trong khoảng thời gian từ tháng 9 tới tháng 12 năm 2022 cho thấy: mặc dù, nhận thức của học sinh về vấn đề rác thải nhựa tương đối cao song kiến thức và hành vi đối với vấn đề rác thải nhựa vẫn còn nhiều hạn chế; công tác giáo dục về rác thải nhựa hiện nay trong các trường học chủ yếu ở mức thỉnh thoảng thực hiện và hiệu quả chưa thật sự cao như kì vọng; hành vi đối với vấn đề rác thải nhựa của học sinh có sự khác biệt liên quan tới giới tính; khối lớp và giữa các địa bàn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất các biện pháp giáo dục phù hợp cho học sinh trung học phổ thông tại các tỉnh Miền Trung.

Từ khóa: Rác thải nhựa, hành vi, giáo dục, học sinh trung học phổ thông, Miền Trung.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ HIỂN(*), VŨ ĐÌNH BẢY(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *