Mối quan hệ giữa hoạt động sinh hoạt chuyên môn và quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên môn ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Mối quan hệ giữa hoạt động sinh hoạt chuyên môn và quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên môn ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa hoạt động sinh hoạt chuyên môn và quản lý hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên việc khảo sát 271 cán bộ quản lý và giáo viên ở các trường trung học cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Mục đích của nghiên cứu là xác định mức độ tương quan giữa hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn  và quản lý hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở. Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp định lượng. Kết quả cho thấy các thành tố hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn (mục đích; nội dung; phương pháp; điều kiện) có mối tương quan dương với các thành tố quản lý hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn  (kế hoạch hóa hoạt động; tổ chức thực hiện kế hoạch; chỉ đạo thực hiện kế hoạch; kiểm tra – đánh giá) ở các trường trung học cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Sinh hoạt chuyên môn, thành tố, trường trung học cơ sở, TP. Hồ Chí Minh, mối liên hệ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: DƯ THỐNG NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *