Qui trình sản xuất học liệu video dùng trong môi trường dạy học qua mạng

Qui trình sản xuất học liệu video dùng trong môi trường dạy học qua mạng

Tóm tắt: Học liệu video là phương tiện dạy học, yếu tố điều kiện trong quá trình thiết kế và tổ chức dạy học qua mạng. Các nghiên cứu về đặc điểm, hình thức, qui trình phát triển học liệu video đã được một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện. Bài viết phân tích – tổng hợp các nghiên cứu lý thuyết, thực tiễn về phát triển học liệu video, từ đó đề xuất qui trình sản xuất loại học liệu này, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Từ khóa: Học liệu video, dạy học qua mạng, thiết kế dạy học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN MINH KHÁNH(*), HOÀNG ANH(**), NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG(***)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *