Giáo dục hướng nghiệp trong thời đại số ở Việt Nam: Thời cơ và những thách thức đặt ra

Giáo dục hướng nghiệp trong thời đại số ở Việt Nam: Thời cơ và những thách thức đặt ra

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc trong nhà trường trung học phổ thông được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đây là hoạt động quan trọng giúp học sinh sớm tiếp cận các thông tin nghề nghiệp, rèn luyện các năng lực cần thiết để quyết định lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Hoạt động này đang có sự tác động mạnh mẽ của thời đại số, bao gồm cả những cơ hội và thách thức đòi hỏi phải có các biện pháp hiệu. Bài viết nhằm làm rõ nội dung giáo dục hướng nghiệp trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thời cơ và thách thức của thời đại số đối với hoạt động hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông hiện nay, qua đó đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hướng nghiệp trong thời đại số ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Giáo dục, hướng nghiệp, thời đại số, trung học phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN CHÍ THANH(*), TRỊNH QUANG DŨNG(**), PHÙNG THỪA THẢO(***)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *