Dạy học môn Công nghệ 6 theo tiếp cận giáo dục STEM

Dạy học môn Công nghệ 6 theo tiếp cận giáo dục STEM

Tóm tắt: Giáo dục STEM là một xu hướng phù hợp để phát triển năng lực người học. Môn Công nghệ là một lĩnh vực trong bốn lĩnh vực của giáo dục STEM, ứng dụng các kiến thức nền tảng của các môn khoa học cơ bản vào quá trình nhận thức và giải quyết các vấn đề kĩ thuật, công nghệ. Trên cơ sở đặc điểm của giáo dục STEM và Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ 6, bài viết xây dựng quy trình dạy học môn Công nghệ 6 theo tiếp cận STEM ở trường phổ thông. Kết quả nghiên cứu bài viết là tài liệu để giáo viên ở các trường phổ thông tham khảo, ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 6 cho học sinh.

Từ khóa: Dạy học; môn Công nghệ 6; giáo dục STEM; bài học STEM.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: BÙI VĂN HỒNG(*), LÊ THỊ MINH THƯ(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *