Lý thuyết lãnh đạo và quản lý với thực tiễn phát triển nhà trường

Lý thuyết lãnh đạo và quản lý với thực tiễn phát triển nhà trường

Tóm tắt: Bài viết tổng quan một số nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về vai trò, nhiệm vụ của lãnh đạo và quản lý trong một tổ chức; phân tích kết quả nghiên cứu thực tiễn một số hoạt động quản lý ở các trường phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay hiệu trưởng là người đóng cả hai vai. Không chỉ là người quản lý các nguồn lực, tổ chức các hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, hiệu trưởng còn là người biết định hướng mục tiêu, tạo động lực, huy động được mọi người tham gia vào quá trình phát triển nhà trường. Bài viết đề xuất xây dựng hình ảnh người lãnh đạo gương mẫu, người lãnh đạo tích cực, người lãnh đạo hoàn hảo theo các cấp độ đáp ứng yêu cầu của Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông.

Từ khóa: Lãnh đạo, quản lý, phát triển, trường học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: KIỀU THỊ THÙY TRANG(*), TRẦN THANH NGUYỆN(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *