Đề xuất xây dựng mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tại Thành phố Hồ Chí minh trong bối cảnh hiện nay

Đề xuất xây dựng mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tại Thành phố Hồ Chí minh trong bối cảnh hiện nay

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay cho thấy việc tiếp tục phát triển mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế là một nhu cầu mang tính cấp thiết và cũng khả thi. Bài viết đề cập đến thực trạng thực hiện Mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tại các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra một số một số định hướng chung (tổ chức quản lý nhà trường; các hoạt động giáo dục, ngoại khóa và các hoạt động khác; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường; phát triển cơ sở vật chất; định hướng về công tác tài chính) và các khuyến nghị để đảm bảo việc xây dựng và phát triển mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: Mô hình, tiên tiến, hội nhập quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỤY MỴ CHÂU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *