Đào tạo năng lực hướng dẫn nghề cho giáo viên tiểu học dựa trên chuẩn chuyên nghiệp trong thời đại số

Đào tạo năng lực hướng dẫn nghề cho giáo viên tiểu học dựa trên chuẩn chuyên nghiệp trong thời đại số

Tóm tắt: Đào tạo năng lực hướng nghiệp cho giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp thời đại số là quá trình cập nhật, bổ sung kiến ​​thức, kỹ năng theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp; nâng cao năng lực giáo viên, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp trong thời đại số. Đổi mới giáo dục đòi hỏi phải tập trung hơn nữa vào việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý tiểu học trong việc đào tạo năng lực hướng nghiệp giáo viên tiểu học và quản lý đào tạo năng lực hướng nghiệp giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp.

Từ khóa: Năng lực, hướng nghiệp, giáo viên tiểu học, chuẩn nghề nghiệp, thời đại số.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ THỊ THU HUYỀN(*), PHẠM THỊ TUYẾT MINH(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *