Đánh giá sự hài lòng của học sinh về chất lượng dịch vụ giáo dục

Đánh giá sự hài lòng của học sinh về chất lượng dịch vụ giáo dục

Tóm tắt: Nghiên cứu đã tập trung vào việc phân tích các số liệu thống kê được thu thập bằng bảng câu hỏi liên quan đến các yếu tố của chất lượng dịch vụ giáo dục như: cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục và sự đồng cảm. Kết quả cho thấy mức độ hài lòng cao của học sinh đối với các yếu tố cơ sở vật chất và kết quả giáo dục. Trong khi đó, môi trường giáo dục và hoạt động giáo dục có mức độ hài lòng thấp hơn, cho thấy cần có những cải tiến trong hai khía cạnh này. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy cơ sở vật chất, kết quả giáo dục và sự đồng cảm có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê còn biến môi trường giáo dục, hoạt động giáo dục không ảnh hưởng đến sự hài lòng chung của học sinh về chất lượng giáo dục.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, môi trường giáo dục, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục, cơ sở vật chất.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VÕ HOÀNG KHA MY(*), VÕ VĂN VIỆT(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *