Yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Hiện nay, việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học. Nghiên cứu thực hiện khảo sát thực trạng trên cỡ mẫu 378 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên bao gồm: thái độ khởi nghiệp; phương pháp giảng dạy. Trong đó, thái độ khởi nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất.

Từ khóa: Ý định khởi nghiệp, sinh viên, yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LƯƠNG ANH THƯ(*), NHÓM TÁC GIẢ(**): (**) GIẢNG THỊ NGỌC DUYÊN, TRẦN TOÀN ANH, NGUYỄN TRẦN DIỄM THI, PHẠM THỤY THANH TRÚC, DƯ THỐNG NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *