Thực trạng giáo dục phòng ngừa thiên tai cho học sinh trung học ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Thực trạng giáo dục phòng ngừa thiên tai cho học sinh trung học ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng về giáo dục phòng ngừa thiên tai cho học sinh trung học ở khu vực Miền Trung và Tây nguyên. Kết quả khảo sát trên 274 giáo viên và 1387 học sinh thuộc 7 tỉnh thành từ tháng 9-12/2021 cho thấy: kiến thức, nhận thức và kỹ năng phòng ngừa thiên tai của học sinh vẫn còn hạn chế. Công tác giáo dục phòng ngừa thiên tai trong các trường học hiện nay chủ yếu ở mức thỉnh thoảng và hiệu quả giáo dục chưa thật sự cao như kì vọng. Tuy nhiên, hầu hết các giáo viên và học sinh đều có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của giáo dục phòng ngừa thiên tai và mong muốn tham gia có hiệu quả vào hoạt động này. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất các biện pháp giáo dục phù hợp cho học sinh trung học tại các địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai.

Từ khóa: Phòng ngừa thiên tai, thực trạng, giáo dục, học sinh trung học, giáo viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ ĐÌNH BẢY(*), NGUYỄN THỊ HIỂN, ĐINH THỊ HỒNG VÂN(**), PHẠM THỊ HẠNH(***)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *