Áp lực tâm lý của giáo viên phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Áp lực tâm lý của giáo viên phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Tóm tắt: Bài viết phân tích áp lực tâm lý, thái độ và mức độ thực hiện hành động ứng phó trước áp lực tâm lý của giáo viên phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh sau 5 năm triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Kết quả cho thấy, áp lực tâm lý của giáo viên phổ thông được nhận diện ở mức độ trung bình và không đồng đều. Áp lực có mức độ cao xuất phát từ việc giáo viên phổ thông phải dạy liên môn tích hợp, đổi mới nội dung dạy học và yêu cầu về chuẩn chức danh nghề nghiệp. Trên cơ sở thực trạng, nhóm tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm tăng khả năng đương đầu với áp lực tâm lý cho giáo viên phổ thông.

Từ khóa: Áp lực tâm lý, áp lực của giáo viên, ứng phó, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH CÁT DUNG(*), NGUYỄN DỤC ANH(**), (***)HUỲNH THỊ XUÂN HOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *