19. Một số vấn đề cần chú trọng về đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay

19. Một số vấn đề cần chú trọng về đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay

TÓM TẮT: Để khắc phục tình trạng dạy học theo kiểu truyền thụ một chiều, làm mất đi tính tích cực chủ động của người học, cần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực. Mấy việc cấp bách cần làm là: nhận thức đúng về đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức nhiều hình thức hoạt động học tập, tăng cường sử dụng các kỹ thuật dạy học và phương pháp dạy học tích cực, dạy cho học sinh phương pháp học tập.

Từ khóa: đổi mới, phương pháp dạy học, tích cực, năng lực.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THANH NGUYỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *