18. Vai trò của hiệu trưởng và giáo viên trong đổi mới chương trình, sách giáo khoa

18. Vai trò của hiệu trưởng và giáo viên trong đổi mới chương trình, sách giáo khoa

TÓM TẮT: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo nước ta hiện nay đề cập đến mọi yếu tố của quá trình dạy học, giáo dục, đặt ra các yêu cầu đối với người quản lý, người dạy, người học, người phục vụ dạy – học, với gia đình, cộng đồng và xã hội. Bài viết trình bày một số điểm cơ bản của chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Qua đó, nêu các vai trò mới mà người hiệu trưởng và người giáo viên phải thực hiện để đảm bảo sự thành công của sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: hiệu trưởng, giáo viên, chương trình, sách giáo khoa.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ TUYẾT MAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *