16. Vai trò của bộ quy tắc ứng xử và một số vấn đề đặt ra cho công tác quản lý trường tiểu học

16. Vai trò của bộ quy tắc ứng xử và một số vấn đề đặt ra cho công tác quản lý trường tiểu học

TÓM TT: Nhng năm qua, hầu hết các trưng ph thông đã quan tâm xây dựng, t chc thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường, từng bước góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả của bộ quy tắc ứng xử trên nhiều bình diện, vẫn còn không ít vấn đề cần được quan tâm sâu sắc hơn về cả nhận thức, xác định yêu cầu và mục tiêu cũng như tác nghiệp soạn thảo – xây dựng hoàn chỉnh bộ quy tắc ứng  xử; việc phổ biến, tuyên truyền và việc tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử.

Các cp quản cần tăng cường ch đạo lĩnh vc công tác này, các trưng phổ thông nhất là các trường tiểu học cần quan tâm đồng bộ nhiều mặt để tổ chức thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Từ khóa: quy tắc ứng xử, công tác quản lý, trường tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ HOÀNG THANH VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *