14. Một số vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ trưởng bộ môn các trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

14. Một số vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ trưởng bộ môn các trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

TÓM TẮT: Đội ngũ trưởng bộ môn tại các trường đại học có vai trò vô cùng quan trọng. Họ đồng thời thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dục, nhà khoa học, nhà quản lý. Họ định hướng cho hoạt động chuyên môn của khoa, bộ môn nói riêng và nhiệm vụ đào tạo của toàn trường nói chung. Phát triển độ ngũ trưởng bộ môn tại các trường đại học là công việc thực sự cần thiết đối với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đại học hiện nay.

Từ khóa: phát triển đội ngũ trưởng bộ môn, vai trò nhiệm vụ trưởng bộ môn, nội dung phát triển đội ngũ trưởng bộ môn.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG VŨ MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *