13. Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trước yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

13. Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trước yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

TÓM TẮT: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông con đường xu hướng tất yếu của quá trình phát triển giáo dục. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông có đủ khả năng và phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục là một trong những tiền đề quan trọng và cần thiết góp phần thực hiện thành công chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà. Bài viết đề cập đến một số yếu tố ảnh hưởng và các giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông trước yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Từ khóa: bồi dưỡng, cán bộ quản giáo dục, đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ THỊ THU HUYỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *