12. Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý sinh viên ngoài học vụ ở các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Thành Phố Hồ Chí Minh

12. Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý sinh viên ngoài học vụ ở các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Thành Phố Hồ Chí Minh

TÓMTẮT: Công tác sinh viên là một phần của công tác đào tạo, luôn song hành, bổ trợ cho đào tạo để thực hiện mục tiêu của giáo dục đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến một số biện pháp đổi mới công tác quản lý sinh viên ngoài học vụ ở các trường đại học công lập thuộc khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: quản lý sinh viên, quản lý sinh viên ngoài học vụ, công tác sinh viên, biện pháp quản lý sinh viên ngoài học vụ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÂM THỊ KIM LIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *