09. Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục để nâng cao chất lượng bồi dưỡng các lớp cán bộ quản lý giáo dục hiện nay

09. Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục để nâng cao chất lượng bồi dưỡng các lớp cán bộ quản lý giáo dục hiện nay

TÓM TẮT: tưởng Hồ Chí Minh hệ thống các quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó quan điểm về giáo dục chiếm một vị trí quan trọng. Đặc biệt, quan điểm “Học đi đôi với hành”, “Lý luận gắn liền với thực tiễn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa cơ bản và lớn lao đối với nước ta khi đang tiến hành thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy hiện nay.

Từ khóa: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN TRỌNG THÁI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *