09. Một vài suy nghĩ về đánh giá, tạo động lực làm việc ở trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

09. Một vài suy nghĩ về đánh giá, tạo động lực làm việc ở trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

TÓM TẮT: Thành công của một nhà trường do nhiều yếu tố như: nhân lực, vật lực, tài lực. Trong đó yếu tố quan trọng và quyết định hơn cả là nguồn lực con người, cốt lõi là chính sách tạo động lực để huy động sự nỗ lực, không ngừng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phổ thông. Việc lựa chọn và ứng dụng mô hình đánh giá để tạo động lực trong nhà trường phổ thông hiện nay có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng.

Từ khóa: đánh giá, tạo động lực, trường phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ ĐÌNH HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *