06. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân trong cách mạng Việt Nam

06. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân trong cách mạng Việt Nam

TÓM TẮT: Chủ tịch Hồ Chí Minh một lãnh tụ đại đồng thời cũng một nhà tưởng lớn. Tư tưởng của Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quần chúng nhân dân trong cách mạng là một trong những tư tưởng lớn, vừa có giá trị về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa như những bài học kinh nghiệm, những chỉ dẫn quý báu trong hoạt động thực tiễn.

Từ khóa: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ THỊ THU HUYỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *