06. Đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

06. Đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

TÓM TẮT: Phương pháp dạy học trường phổ thông trong thời gian qua chủ yếu theo lối kinh viện, giáo điều, mang tính ứng thí. Sự phát triển kinh tế – xã hội nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay đòi hỏi phải đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Đặc biệt là đối với giáo dục phổ thông, cần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại nhằm đào tạo một nguồn nhân lực mới có chất lượng cao.

Từ khóa: phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, trung học phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG ĐÌNH THÁI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *