05. Thực trạng về sự dấn thân trong học tập của sinh viên chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

05. Thực trạng về sự dấn thân trong học tập của sinh viên chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài viết ch ra thc trạng v sự dấn thân trong hc tập của sinh viên, các yếu t ảnh hưởng đến nó, đề xuất các biện pháp phát triển sự dấn thân của sinh viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các nội dung: nhận thức; thái độ, tính tích cực; sự hứng thú; ý thức trách nhiệm; hành động học tập của sinh viên; và các yếu tố ảnh hưởng từ gia đình và nhà trường. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, người nghiên cứu đã đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao sự dấn thân trong học tập của sinh viên.

Từ khóa: sự dấn thân, hứng thú học tập, tích cực học tập.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ NGA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *