05. Khung trình độ quốc gia Việt Nam: một khung phân tích

05. Khung trình độ quốc gia Việt Nam: một khung phân tích

TÓM TẮT: Đào tạo nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa đặt ra những yêu cầu mới cho nền giáo dục nghề nghiệp và đại học của mỗi quốc gia. Một trong những công cụ giúp các nền giáo dục hướng đến sự công nhận lẫn nhau và tăng cường sự liên thông cũng như hướng đến giải quyết nhu cầu học tập suốt đời của người dân chính là khung trình độ quốc gia. Bài viết tập trung làm rõ bối cảnh phát triển, những quan niệm khác nhau, phân tích các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Từ khóa: khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn đầu ra, giải pháp triển khai.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ HẢO – TRẦN XUÂN HẢI – TRƯƠNG MINH CHUẨN – NGUYỄN THỊ THU THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *