04. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tăng khả năng tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

04. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tăng khả năng tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Việc tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tăng khả năng tìm việc nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội là một yêu cầu cấp bách của mỗi cơ sở đào tạo. Bài viết đề cập đến ba vấn đề: 1) Cơ sở lý thuyết về nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tăng khả năng tìm việc, từ đó phân tích đưa ra các yếu tố hình thành năng lực của sinh viên; 2) Thực trạng nguồn lực của nhà trường và năng lực của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các yếu tố: giáo viên, trang thiết bị, nội dung dạy, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá; 3) Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tăng khả năng tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: nâng cao chất lượng, sinh viên, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ HÀ THU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *