02. Giải pháp quản lý chất lượng đầu ra theo hướng tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể tại Học viện Chính trị khu vực II

02. Giải pháp quản lý chất lượng đầu ra theo hướng tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể tại Học viện Chính trị khu vực II

TÓM TẮT: Qua việc phân tích kết quả khảo sát thực tế, bài viết tập trung đánh giá những ưu điểm cũng như tồn tại của hệ thống quản lý chất lượng đầu ra tại Học viện Chính trị khu vực II, qua đó đề xuất những nhóm biện pháp cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng đào tạo của Học viện.

Từ khóa: Quản lý chất lượng tổng thể.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐẶNG TRƯỜNG KHẮC TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *