01. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc giai đoạn 2015 – 2020

01. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc giai đoạn 2015 – 2020

TÓM TẮT: Tây Bắc địa bàn chiến lược quan trọng về lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Bắc là một nhiệm vụ cấp thiết nhưng không ít khó khăn, cần sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ngành và các địa phương; gắn với “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020” để đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ những người lao động làm việc hiệu quả, hết mình vì sự nghiệp phát triển miền núi, vùng dân tộc.

Từ khóa: Đào tạo đội ngũ, người lao động, hiệu quả.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: MAI CÔNG KHANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *