16. Phối hợp của trợ giúp pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông góp phần phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội ở Thành phố Hồ Chí Minh

16. Phối hợp của trợ giúp pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông góp phần phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội ở Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Công tác phổ biến, giáo dục hiện nay trong nhà trường hết sức quan trọng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn quản lý xã hội bằng pháp luật ngày càng cao, bên cạnh đó, tình hình người chưa thành niên phạm tội hiện nay có chiều hướng gia tăng. Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh hiệu quả, bên cạnh vai trò chủ động của nhà trường trong việc tổ chức giáo dục học sinh thì việc phối hợp cùng hoạt động trợ giúp pháp lý là cần thiết.

Từ khóa: trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật, người chưa thành niên phạm tội, nhà trường.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH TẤN ĐẠT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *