11. Vai trò của giáo dục đối với các tội xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

11. Vai trò của giáo dục đối với các tội xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Người chưa thành niên phạm tội nói chung, các tội xâm phạm sở hữu nói riêng Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng ngày càng gia tăng là một vấn đề đáng lo ngại cho toàn xã hội. Bài viết nêu lên thực trạng, nguyên nhân, dự báo tình hình các tội xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm ngăn, chặn tệ nạn nói trên, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của giáo dục, bao gồm giáo dục gia đình, giáo dục xã hội và giáo dục nhà trường vì hầu hết người phạm tội có trình độ học vấn thấp (dưới cấp 2), thậm chí không biết chữ.

Từ khoá: người chưa thành niên, tội xâm phạm sở hữu, vai trò của giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH TẤN ĐẠT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *