11. Cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay

11. Cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay

TÓM TẮT

Cố vấn học tập vai trò đặc biệt quan trọng trong học chế tín chỉ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập và nghiên cứu của sinh viên. Để hoạt động cố vấn học tập đạt hiệu quả, đòi hỏi có sự quan tâm, quản lý của đội ngũ lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít nghiên cứu về lý luận làm cơ sở cho công tác quản lý hoạt động cố vấn học tập tại trường đại học. Vì vậy, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi trình bày nghiên cứu của mình về khái niệm, tầm quan trọng, nguyên tắc và những nội dung của công tác quản lý hoạt động cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

Từ khóa: cố vấn học tập, quản lý, học chế tín chỉ, tư vấn sinh viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THANH VƢƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *