01. Xây dựng đội ngũ nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

01. Xây dựng đội ngũ nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

tưởng Hồ Chí Minh về “người thầy giáo” một nội dung quan trọng trong tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “người thầy giáo” có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, cần được nghiên cứu, quán triệt, vận dụng sáng tạo vào xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục của nước ta hiện nay.

Từ khóa: tưởng Hồ Chí Minh, nhà giáo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐỖ VĂN TRUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *