13. Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục dưới góc nhìn pháp lý và thực tiễn

13. Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục dưới góc nhìn pháp lý và thực tiễn

TÓM TẮT

Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục trong thời gian qua khẳng định một bước tiến mới trong quá trình cải cách hành chính nhà nước và quản lý giáo dục. Bài viết nêu lên sự cần thiết của phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục, phân tích thực trạng về những quy định, thực tiễn của quá trình thực hiện quy định đó và đề xuất các giải pháp thực hiện phân cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục trong thời kỳ mới.

Từ khóa: pháp lý, phân cấp quản lý nhà nước, phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM THỊ TUYẾT MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *