12. Một số vấn đề đặt ra trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cộng đồng ASEAN sau năm 2015

12. Một số vấn đề đặt ra trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cộng đồng ASEAN sau năm 2015

TÓM TẮT

Trong  bối  cảnh  hình  thành  Cộng  đồng  kinh  tế  ASEAN  (AEC:  Asean-Economic Community) vào cuối năm 2015, giúp thị trường lao động trở nên sôi động hơn và được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thay đổi lớn, có ý nghĩa quan trọng, giúp thúc đẩy sự phát triển và tạo việc làm cho từng quốc gia thành viên, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay đang là một yêu cầu thiết thực nâng cao chất lượng lao động.

Bài viết phân tích, đưa ra đề xuất cách tiếp cận xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, đảm bảo chuẩn đầu ra mà cách tiếp cận CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) là sự vận dụng phù hợp trong xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong khối ASEAN sau năm 2015.

Từ khóa: cộng đồng kinh tế, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận CDIO, di chuyển thể nhân.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ ĐÌNH BÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *