10. Vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông

10. Vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông

TÓM TẮT

Trong  lĩnh  vực  giáo  dục,  một  trong những giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đó là đổi mới phương pháp dạy học. Đồng thời, đổi mới phương pháp dạy học đã đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với công tác quản lý nhà trường phổ thông. Trong đó, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu  bắt  buộc.  Công  tác  chỉ  đạo  đổi  mới phương pháp dạy học có thể được thực hiện theo  những  quan  điểm  của  các  lý  thuyết quản  lý  khác  nhau,  trong  đó  có  lý  thuyết quản lý sự thay đổi. Để vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông, chúng ta cần: xác định các rào cản đối với quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông; thực hiện đồng bộ các biện pháp chỉ đạo lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch để đổi mới phương pháp dạy học theo nội dung của lý thuyết quản lý sự thay đổi.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *