07. Mô hình các thành phần chất lượng đào tạo đại học và ý nghĩa của nó đối với việc đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay

07. Mô hình các thành phần chất lượng đào tạo đại học và ý nghĩa của nó đối với việc đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay

TÓM TẮT

Bài viết tổng hợp các lý thuyết liên quan đến chất lượng đào tạo đại học. Trên cơ sở đó, đề xuất mô hình các thành phần chất lượng đào tạo đại học tại Việt Nam. Trong mô hình đề xuất gồm có 4 thành phần tạo nên chất lượng đào tạo đại học: (1) Chương trình đào tạo, (2) Chất lượng giảng viên, (3) Cơ sở vật chất, (4) Hoạt động ngoại khóa. Bài viết cũng trình bày ý nghĩa của mô hình đề xuất đối với việc đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: chất lượng, đào tạo đại học, các thành phần, mô hình

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐÀM TRÍ CƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *