04. Nghiên cứu đối sánh chuẩn đầu ra với chương trình đào tạo ứng dụng thực tiễn tại Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

04. Nghiên cứu đối sánh chuẩn đầu ra với chương trình đào tạo ứng dụng thực tiễn tại Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Hiện nay một thực tế nhiều sinh viên ra trường chưa đáp ứng được những yêu cầu đặt ra trong thực tế công việc. Nguyên nhân là  do  nội  dung  của  chương  trình  đào  tạo không sát hợp với thực tiễn. Để khắc phục điều này, một trong những giải pháp được đưa ra là các trường đại học phải công bố chuẩn  đầu  ra  của  chương  trình  đào  tạo. Chuẩn đầu ra là những gì mà người học phải biết, hiểu và có khả năng thực hiện sau khi kết thúc một quá trình học. Chuẩn đầu ra thể hiện sự cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo. Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Dược có đào tạo dược sĩ hệ cao đẳng. Bài viết đã tiến hành  đối  sánh  chương  trình  đào  tạo  với chuẩn  đầu  ra,  ứng  dụng  thực  tiễn  cho chương trình đào tạo dược sĩ cao đẳng, kết quả cho thấy chương trình đào tạo có mục tiêu đào tạo tốt, cung cấp kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết cho sinh viên. Chương trình đào tạo có sự cân bằng giữa lý thuyết và thực tập. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá cũng đã chỉ ra một số điểm chưa phù hợp như trình tự giảng dạy của một số môn học chưa hợp lý, nội dung của một vài môn học chưa được phản ánh trong chuẩn đầu ra.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRƯƠNG VĂN ĐẠT, CÁC CỘNG SỰ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *