01. Tư tưởng minh triết Hồ Chí Minh về con người và giáo dục

01. Tư tưởng minh triết Hồ Chí Minh về con người và giáo dục

TÓM TẮT

Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng kiệt xuất, nhà tư tưởng mang cốt cách hiền triết và minh triết. Tư tưởng của Người mang dấu ấn riêng Hồ Chí Minh, đó là tri thức từ thực tiễn sản sinh ra, được chứng nghiệm trong cuộc sống, được chuyển hóa từ kinh nghiệm sang lý luận. Từ cảm quan nhân văn và trải nghiệm thực tiễn của mình, quan niệm Hồ Chí Minh về con người khoáng đạt, sâu sắc và có tầm bao quát rộng lớn. Trong tư duy giáo dục của Người, vấn đề trọng tâm, cốt lõi là con người mà ở đó bước chuyển từ giáo dục sang tự giáo dục được Người đặc biệt chú trọng. Minh triết giáo dục Hồ Chí Minh là xây dựng một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của người học còn nguyên giá trị trong sự nghiệp phát triển giáo dục ngày nay.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG CHÍ BẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *