01. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và những mốc phát triển  quản lý giáo dục trong tiến trình 70 năm nền giáo dục Việt Nam

01. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và những mốc phát triển  quản lý giáo dục trong tiến trình 70 năm nền giáo dục Việt Nam

TÓM TẮT

Ôn lại các mốc phát triển luận quản giáo dục nước ta trong tiến trình 70 năm cho thấy rõ điều sau: ngay từ bước đi đầu tiên cho đến ngày nay Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi sáng cho sự phát triển trên cả hai bình diện lý luận và thực tiễn. Khi nào cán bộ có trách nhiệm quán triệt được lời dạy của Người lúc đó sự nghiệp giáo dục có những bước phát triển tích cực. Khi nào nói theo Bác mà làm không đúng ý Bác thì sự nghiệp giáo dục của đất nước đều có hạn chế.

Từ khoá: tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, quản lý giáo dục, giáo dục Việt Nam.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐẶNG QUỐC BẢO, TRƯƠNG NGỌC ÁNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *