09. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học cơ sở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

09. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học cơ sở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh ở các trường trung học cơ sở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn có những hạn chế trong việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Bài viết trình bày thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh ở các trường trung học cơ sở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, làm cơ sở cho các nhà khoa học, các nhà quản lý đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả, phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh tại địa bàn.

Từ khóa:

quản lý, nghiên cứu khoa học, học sinh trung học cơ sở.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *