07. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo xu thế hội nhập quốc tế trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

07. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo xu thế hội nhập quốc tế trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

TÓM TẮT

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ thứ tư đang tạo ra những cơ hội và thách thức về nguồn lực chất lượng cao tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Bài viết này, chúng tôi nêu lên một số thực trạng trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và nêu ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò, sứ mạng của nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ khóa:

Giáo dục nghề nghiệp, giải pháp, nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THÀNH NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *