02. Một số đề xuất về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở/trung học phổ thông

02. Một số đề xuất về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở/trung học phổ thông

TÓM TẮT

Nghiên cứu chỉ ra một số chỗ chưa hợp lý trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; từ đó đề xuất một số vấn đề cần thực hiện để việc tổ chức biên soạn tài liệu và soạn giảng đáp ứng mục tiêu chung của chương trình bồi dưỡng theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT; làm cơ sở tham khảo để thực hiện các công việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình sau này

Từ khóa:

nghiệp vụ sư phạm, thông tư 11, 12, bồi dưỡng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN TẤN CHÍ – NGUYỄN THỊ HẢO – TRƯƠNG VĂN TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *