03. Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam

03. Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam

TÓM TẮT

Bài viết đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam. Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học cần đảm bảo xem xét một cách toàn diện qua các mặt: Bản chất, nguyên tắc và nội dung quản lý hoạt động dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Từ khóa:

quản lý hoạt động dạy học, định hướng phát triển năng lực, học sinh tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH VĂN SƠN – NGUYỄN THỊ MAI THU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *