21. Thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện vùng Tây Nam Bộ ở Việt Nam hiện nay

21. Thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện vùng Tây Nam Bộ ở Việt Nam hiện nay

TÓM TẮT

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng bậc nhất của các cơ quan quyền lực nhà nước đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Thông qua phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp, phương pháp chuyên gia và điều tra xã hội học. Bài viết tập trung nghiên cứu, đánh giá về thực trạng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện vùng Tây Nam bộ ở nước ta. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

Từ khóa:

Hội đồng nhân dân huyện, giám sát, Tây Nam bộ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ THỨC TÀI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *