15. Kinh nghiệm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức của một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam

15. Kinh nghiệm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức của một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam

TÓM TẮT

Bài viết tập trung giới thiệu kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của một số quốc gia đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực này, đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như gợi ý chính sách đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam thời gian tới.

Từ khóa:

Cán bộ, công chức, công vụ, kinh nghiệm, Việt Nam.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: BÙI NGHĨA – NGUYỄN HỮU HOÀNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *