08. Tạo hứng thú học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay

08. Tạo hứng thú học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay

TÓM TẮT:

Trong chương trình đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay, những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin là môn học có vị trí, vai trò quan trọng đối với sinh viên trong quá trình học tập và nghề nghiệp tương lai sau này. Bởi vậy, nâng cao chất lượng, kết quả học tập môn học này cần được các nhà trường quan tâm đúng mức; tạo hứng thú học tập cho sinh viên đối với môn học là vấn đề có ý nghĩa quan trọng.

Từ khóa:

hứng thú, hứng thú học tập, tạo hứng thú học tập,Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, sinh viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN TUẤN DŨNG – HOÀNG THỊ HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *