07. Phát triển đội ngũ viên chức hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

07. Phát triển đội ngũ viên chức hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

TÓM TẮT:

Đội ngũ viên chức hành chính trong cơ sở giáo dục đại học là lực lượng quan trọng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý giáo dục. Phát triển đội ngũ này là nhiệm vụ tất yếu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay. Bài viết trình bày nội dung công tác phát triển đội ngũ viên chức hành chính tại cơ sở giáo dục đại học về các mặt: quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ, xây dựng môi trường và điều kiện làm việc cho đội ngũ này.

Từ khóa:

phát triển, viên chức hành chính, giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *