05. Thực trạng và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

05. Thực trạng và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

TÓM TẮT

Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi Đảng, Nhà nước và Chính phủ cần có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một yêu cầu cấp bách. Vì, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, vừa yếu, trình độ không đồng đều, không có đủ trình độ, chuyên môn nghiệp vụ sâu rộng sẽ không làm chủ được khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong phạm vi công việc đảm nhận thì không thể đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế. Do đó, cần yêu cầu các bộ, ngành sớm triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Từ khóa:

đào tạo, cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ ĐỨC HIỆP – LÊ VĂN QUÝ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *