13. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự đáp ứng của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông hiện nay

13. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự đáp ứng của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông hiện nay

TÓM TẮT:

Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo quyết định 382/2012/QĐ-BGDĐT đối với khu vực Nam Bộ” mã số B2016-QLH-01 đã đề ra mục tiêu chung là đánh giá sự đáp ứng của chương trình và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ đáp ứng của Chương trình đối với nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ của cán bộ quản lý trường phổ thông. Bài viết trao đổi về thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự đáp ứng của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông như: sự quan tâm của lãnh đạo quản lý các cấp, người dạy và người học, cơ chế chính sách, điều kiện môi trường làm việc.

Từ khóa:

các yếu tố ảnh hưởng, sự đáp ứng của chương trình, cán bộ quản lý trường phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ LAN HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *