11. Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học cơ sở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

11. Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học cơ sở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT:

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Hoạt động này tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc và mở rộng ứng dụng thực tế, trải nghiệm được nhiều vấn đề trong thực tiễn cuộc sống xã hội, đồng thời gây hứng thú trong học tập và phát triển năng lực cá nhân cho các em. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày: một số khái niệm; thực trạng quản lý; biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học cơ sở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa:

học sinh trung học cơ sở, kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ LINH TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *