10. Thực trạng quản lý đào tạo của Trường Đoàn Lý Tự Trọng – Thành phố Hồ Chí Minh

10. Thực trạng quản lý đào tạo của Trường Đoàn Lý Tự Trọng – Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài viết đề cập đến thực trạng quản lý đào tạo của Trường Đoàn Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các nội dung quản lý đào tạo thông qua các chức năng quản lý cụ thể gồm: lập kế hoạch; tổ chức thực hiện; lãnh đạo; kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy: thực trạng quản lý đào tạo của Trường Đoàn Lý Tự Trọng hiện nay đã đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn tồn tại bất cập, hạn chế trong việc thực hiện các chức năng quản lý do ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan. Bài viết chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo của Trường Đoàn Lý Tự Trọng hiện nay, là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiến hành đề xuất các biện pháp cho việc đổi mới quản lý đào tạo của Trường Đoàn Lý Tự Trọng trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được yêu cầu của xu thế hội nhập và công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Từ khoá: quản lý,quản lý đào tạo, Trường Đoàn Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.`

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN MỸ LINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *